پروژه پدافند ارتش در شهرک چیتگر

ادامه مطلب
پروژه پدافند ارتش

پروژه پدافند ارتش

پروژه پدافند ارتش پروژه پدافند ارتش در شهرک مسکونی چیتگر پهنه c دارای یک پروژه در حال ساخت که در شهرک چیتگر و منطقه 22 آنرا با نام پروژه پدافند می ...