برج های رزلند (امام حسن ) منطقه 22

ادامه مطلب
برج رزلند (امام حسن)

برج رزلند (امام حسن)

برج رزلند برج رزلند(امام حسن) ، ( نام آن تغییر کرده و معروف به رزلند هستند) تغییر کرده اند . برج امام حسن پروژه‌ای تشکیل شده از ۴ برج مجزا توسط ...