هزینه ساخت و ساز در سال ۱۴۰۱ چه میزان اعلام شده است

همین الان

جهت مشاوره رایگان روی لینک کلیک نمایید

هزینه ساخت و ساز در سال ۱۴۰۱ چه میزان اعلام شده است

هزینه ساخت و ساز درسال ۱۴۰۱ قیمت هر متر مربع چه مقدار تعیین شده است.

شرکت آرین سازه آساز قصد دارد شما را در رابطه با تمام هزینه های ساخت و ساز به اطلاع برساند.

حمزه شکیب سرپرست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در رابطه با هزینه ساخت و ساز  می گوید:

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، حمزه شکیب سرپرست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را که در ۲۸ اسفند سال گذشته و برای سال ۱۴۰۱ تعیین شده .

اعلام و به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها ابلاغ کرد که به شرح زیر است:

ساختمان‌های یک و دو طبقه متری ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

ساختمان‌های ۳ تا ۵ طبقه متری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

ساختمان ۶ و ۷ طبقه متری ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

ساختمان‌های ۸ تا ۱۰ طبقه متری ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ساختمان‌های ۱۱ و ۱۲ طبقه متری ۶ میلیون تومان

ساختمان‌های ۱۳ تا ۱۵ طبقه متری ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

هزینه ساخت و ساز
هزینه ساخت و ساز

۱-در محاسبات عوارض بعد از کمیسیون تجاری مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناهای احداثی بدون پروانه که رای کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد عوارض آن بر مبنای ۲۱۱ %قیمت منطقه بندی و تعرفه تجاری زمان قطعیت رای کمیسیون ماده صد می باشد و بر همین اساس جداول (۸۹)و (۸۰) تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۸۹ و ۸۰ ملغی می گردد.

۲-عوارض صدور پروانه ساختمانی جهت واحدهای تجاری ، اداری، صنعتی ، بالکن تجاری و انباری تجاری مرتبط در هنگام پروانه تخریب و بازسازی در حد متراژ بنای مفید و مشاعات مندرج در گواهی پایانکار یا عدم خالف و یا پروانه قبلی ۰۱ %عوارض مربوط به همان طبقه محاسبه و اخذ می گردد ، ضمناً مراتب مشمول امالک دارای اسناد عادی ( قولنامه ای) که دارای پروانه یا بنای رسیدگی شده در کمیسیون ماده صد بوده در صورتیکه جرایم و عوارض ماده صد پرداخت شده باشد، می گردد.

۳ -بهای خدمات در قطعاتی که در طرح قبلی کاربری غیر از طرح تفصیلی مالک عمل فعلی داشته و در طرح فعلی باعث مرغوبیت شده ( تجاری و اداری) بر مبنای دو برابر عوارض تجاری و اداری یک برابر عوارض اداری همان طبقه علاوه بر عوارض پروانه ساختمانی محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره یک :امالک واقع در گستره های خدماتی در صورت اجرای خدمات مشمول بهای خدمات مرغوبیت نمی گردد

تبصره دو : امالک واقع در گستره های خدماتی در صورت اخذ تجاری ، مازاد بر حقوق خود مشمول بهای خدمات برابر مصوبه شورا می گردد.

تبصره سه : به امالکی که از بابت اصالحیه واقع در طرح برابر مصوبات شورای اسالمی شهر و ضوابط طرح تفصیلی امتیاز تجاری و اداری اعطا می گردد تجاری و یا اداری اعطایی از بابت جبران غرامت مساحت اصالحی مشمول بهای خدمات مرغوبیت نمی گردد.

تبصره چهار: امالکی که به ازای هر ۰۱ واحد مسکونی برابر ضوابط طرح تفصیلی امتیاز تجاری اعطا می گردد متراژ تجاری اعطایی از این بابت مشمول بهای خدمات مرغوبیت نمی گردد.

۴ -امالکی که دارای تجاری و اداری حقوق مکتسبه ناشی از آرای کمیسیون ماده صد باشند و در طرح تفصیلی کاربری غیر از تجاری و اداری داشته باشند مشمول پرداخت ۰۱ %بهای خدمات برای تجاری و اداری حقوق مکتسبه در زمان صدور پروانه خواهند بود.

۵ -امالکی که دارای تجاری و اداری حقوق مکتسبه بوده و در طرح تفصیلی نیز دارای کاربری تجاری و اداری بوده در صورتیکه تجاری و اداری متعلقه برابر طرح تفصیلی بیشتر از حقوق مکتسبه باشد مابه التفاوت تجاری و اداری مشمول بهای خدمات مرغوبیت می گردد.

تبصره: در صورتیکه حقوق مکتسبه از تجاری و اداری متعلقه برابر ضوابط بیشتر باشد، مابه التفاوت آن برابر بند۴ عمل میگردد.

۶-بالکن داخل تجاری و انباری تجاری مشمول بهای خدمات مرغوبیت نمی گردد. هزینه خدمات ناشی از احداث پارکینگ تعرفه هر متر مربع هزینه احداث پارکینگ برابر ضوابط برای کلیه کاربریها ۲۰۱ برابر قیمت منطقه بنددی و حدداقل مبلغ برای هر واحد ۱۱۱/۱۱۱/۴۰۱ ریال می باشد.

عوارض دیوارکشی

۲۱ *قیمت منطقه بندی *طول دیوارکشی * ارتفاع دیوار و نرده

دپوی مصالح ساختمانی

از آنجائیکه مالکین موظف به اتمام عملیات ساختمانی در مهلت منددرج در پروانده سداختمانی مدی باشدند هنان ده مالک با توجه به تاریخ ثبت گزارش اتما م عملیات مهندس ناظر ساختمان خدارج از مهلدت پروانده و تمدیدد پروانده اقدام نماید مشمول بهای خدمات دپوی مصالح معادل دوبرابر عوارض دپوی مصدالح صدرفاً بده میدزان تداخیر از ۲/۲/۲۴۱۱ به بعد می گردد.

نظر به اینکه تعرفه از سال ۲۴۱۱ مصوب گردیده به پروانه هایی که ثبت گدزارش اتمدام قبدل از سدال ۲۴۱۱ باشد تعلق نمی گیرد و در ساختمانهایی که از طرف مقامات قضائی توقیف شده باشند مدت زمان توقیف به مهلت مقدر پروانه افزوده خواهد شد.

بهای خدمات ناشی از صدور هرگونه استعالم و مفاصاحساب و حق کارشناسی

بهای خدمات ناشی از صدور هر گونه استعالم و مفاصاحساب و کارشناسی برای هر بدار کارشناسدی (بازدید) و یا صدور هر گونه استعالم و یا مفاصا حساب و یا گواهی عدم خالف ، پایانکدار کلدی ، پایانکدار واحددی ، پروانده ساختمانی و هر گونه پاسخ به درخواست مالک ۱۱۱/۱۱۱/۲ ریال أخذ گردد.

بهای فروش نقشه

۱-تهیه و پالت نقشه در قطعه A1 شهر کرج و تفکیک مناطق در فرمت کاغذی هر شیت ۱۱۱/۰۱۱/۴ ریال

۲-تهیه و پالت نقشه در قطعه A2 شهر کرج و تفکیک مناطق در فرمت کاغذی هر شیت ۱۱۱/۰۱۱/۳ ریال

۳-تهیه و پالت نقشه در قطعه A1 شهر کرج و تفکیک مناطق در فرمت کاغذی هر شیت ۱۱۱/۰۱۱/۱ ریال

۴-تهیه و پالت نقشه در قطعه A3 شهر کرج و تفکیک مناطق در فرمت کاغذی هر شیت ۱۱۱/۵۱۱ ریال

۵ – فایل نقشه یک دو هزارم بصورت dwg هر شیت ۱۱۱/۰۱۱/۳ ریال

۶ -تولید نقشه های سفارشی در فرمت کاغذی بر اساس فرمول(نفر ساعت × ۱۱۱/۱۱۱/۲ + ) ۱۱۱/۱۱۱/۲ در اختیار گذاری فایلهای عکس موارد فوق الذکر و هم نین فایلها shp و dwg در حد ناحیه و محله به دانشجویان با ارائه معرفی نامه از دانشگاه مربوطه بدون دریافت وجه بالمانع می باشد.

اصالحیه مصوبه عوارض افزایش ارتفاع

۱-تبصره ۰ مصوبه شماره ۱۵۹۶/۸۹/۳/۰/۰ مورخه ۳۱/۲۱/۲۳۸۹ در خصدو افدزایا ارتفداع اصدالح و افدزایا ارتفاع در زیرزمین مشمول ۵۱ % تعرفه مربوطه در طبقه همکف خواهد بود .

۲-تبصره ۶ مصوبه شماره ۱۵۹۶/۸۹/۳/۰/۰ مورخه ۳۱/۲۱/۲۳۸۹ افزایا ارتفاع تجاری در کاربری هدای مختلدف تا نیم متر مازاد بر ارتفاع مندرج در پروانه ساختمانی ۲۱۱ %تخفیف و مازاد بر آن عدوارض مطدابق v 11 أخذمی گردد. الزم بذکر است عوارض افزایا ارتفاع تجاری در طبقات بدون در نظر گرفتن ضریب طبقات می باشد

بافت فرسوده

۱ -نظر به اینکه برابر ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی مداده ۲۶ قدانون سداماندهی و حمایدت از تولیدد و عرضه مسکن بامالکی که دارای اعیانی بوده و مطابق طرح تفصیلی در بافت فرسوده شهری قدرار دارندد در حدد تدراکم مجداز (پروانه ساختمانی )مشمول ۰۱ % تخفیف بوده که شهرداری به ۵۱ %افزایا می دهد .

۲ -زمینهای خالی در بافت فرسوده در صورت تجمیع با امالک دارای اعیانی بافدت فرسدوده مشدمول ۵۱ % تخفیدف

می گردند. در غیر اینصورت مشمول تخفیف بافت فرسوده نخواهند شد.

۳ -در صورت تجمیع بافت های فرسوده به ازای تجمیع هر قطعه ۲۱ %تخفیف به تخفیف های فوق افزوده می گدردد.

( تا سقف ۸۰ %تخفیف )

۴ -در بافت های فرسوده صرفاً تعرفه هر متر مربع هزینه احداث پارکینگ مسکونی ۵۰ برابر قیمدت منطقده بنددی و حداقل مبلغ هر واحد مسکونی ۱۱۱/۱۱۱/۱۱۰ ریال مالک عمل محاسبه می باشد.

۵ -در بافت فرسوده در خصو عوارض تبدیل واحد های مسدکونی صدرفاً در زمدان صددور پروانده ۰۱ %تعرفده عوارض تبدیل واحد محاسبه و أخذ می گردد.

عوارض توسعه حمل و نقل ریلی به میزان ۱ %از عوارض مربوط به پروانه ساختمانی و بعد از کمیسیون کده شدامل عدوارض زیربندای مسدکونی ،تجاری ، اداری و سایر کاربریها و تمام مشاعات مربوطه و بالکن تجاری و انباری تجاری و هم نین مازاد تراکم در پروانه ساختمانی و بعد از کمیسیون بابت عوارض توسعه سدازمان حمدل و نقدل ریلدی در زمدان صددور پروانده و پرداخت جرائم کمیسیون عالوه بر عوارض قانونی پروانه ساختمانی و بعد از کمیسیون می بایست توسدط مدالکین به حساب درآمد سازمان حمل و نقل ریلی واریز گردد.

هزینه ساخت و ساز
هزینه ساخت و ساز

عوارض کسب و پیشه

افزایا ضریب عوارض کسب و پیشه و مشاغل تابع قانونی خا برای سال ۲۴۱۲ به شرح ذیل می باشد:

– کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ۳ برابر عوارض سالیانه کسب و پیشه می بایستی پرداخت نمایند .

– عوارض شغلی جهت مطب پزشکان ۱/ ۲ × %۲۱ × قیمت منطقه ای × متراژ مورد بهره برداری

– کلیه مشاغل تابع قانون خا که در دفترهه تعرفه عوارض سال ۸۰ در فصل ههار از بخا یک در بندهای۳-۲۱ و ۳-۲۲ آورده شده از ۲ %به ۰/۲ %افزایا می یابد .

ضمناً کلیه فعالیتهای : شرکتها ، کارگاه ها، کارخانجات، موسسات اعم از صنعتی ، تجاری، تولیدی ، صادراتی ، وارداتی ، خدماتی و مراکز تعویض پالک ، مراکز معاینه فنی که تبعیت از قانون خا خود می نمایند، مشمول پرداخت عوارض شغلی بر مبنای ضریب ۰/۲ % قیمت منطقه ای بنای مفید و مورد بهره برداری می باشند.

– کلیه فعالیتهای کشاورزی که در سطح شهر فعالیت دارند از ابتدای سال ۲۴۱۲ به بعد بر اساس فرمول ذیل مشمول پرداخت عوارض می باشند: فعالیت × قیمت منطقه ای × ۲۱ × ۰/۱ ( %پنج دهم درصد)

– صنوفی که از محل عبور عابر و پیاده روها استفاده می نمایند (کلیه مبل فروشی ها ، میوه فروشی ها، مرغ وماهی ، فست فودها و بستنی فروشیها و غیره) که استفاده از معابر موجب اختالل در عبور و مرور عابرین پیاده رافراهم می نمایند در صورت ابالغ و اخطار اولیه هنان ه نسبت به جمع آوری آن اقدام ننمایند معادل دو برابر مازاد بر عوارض سالیانه کسب و پیشه مشمول پرداخت بعنوان جریمه سالیانه تا مادامی که نسبت به رفع کامل سد معبر اقدام ننمایند می باشند.(تعرفه هایی که در مصوبات سال۱۴۰۱ اشاره ای به آن نشده است مالک عمل محاسبه بر مبنای تعرفه های قبلی خواهد بود)

همین الان

جهت مشاوره رایگان روی لینک کلیک نمایید

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.